Årsmelding

Bærum Mållag 2019 til årsmøtet 20.01.20

Styret i årsmøteperioden:
Halvor Tjønn, leiar (2018–2020)
Astrid Ramnefjell (2019–2021)
Idun Stokka (2018–2020)
Inger Vederhus (2019–2020)
Per Ivar Vaagland (2018–2020)

Varafolk (valde for eitt år)
Gudleiv Bø
Hilde Rognlien Johansen
Arne Torp
Thomas Mo Willig

Revisor (2019–2020)
Øystein Tormodsgard

Valnemnd (2019-2021)
Ola Raftevold og Marit Hovdenak

Arbeidet til styret
I årsmøteperioden har det vore 8 styremøte; i 2019 den 12. februar, 11.mars, 29. april, 5. juni, 21. august, 8. oktober og 12. november; og i 2020 den 6. januar. Møta har vorte haldne på kveldstid heime hos styremedlemmer.
Styret har samarbeidd godt og har delt oppgåvene seg imellom. Visse oppgåver har lege fast til ein av medlemmene. Halvor Tjønn har i tillegg til leiaroppgåvene hatt ansvar for kontakten med Bekkestua bibliotek om alle arrangementa våre der. Astrid Ramnefjell har hatt ansvar for rekneskapsføring og utbetalingar og har hatt det daglege tilsynet med økonomien i laget. Inger Vederhus har vore skrivar. Hilde Rognlien Johansen har vore medlemskontakt og sendt ut informasjon om tilskipingar. Per Ivar Vaagland har vore vevmeister.
Inger Vederhus og Per Ivar Vaagland representerte laget på fylkesårsmøtet i Vikværingen 13.03.19. Halvor Tjønn og Per Ivar Vaagland representerte laget på seminaret om nytt prinsipprogram i Noregs Mållag 21.09.19.
Viktige oppgåver i årsmøteperioden har vore planlegging og gjennomføring av opne møte, arbeid med fråsegn om ny læreplan i norsk, medlemsverving og informasjonsarbeid. I tillegg har det vorte gjennomført ein teatertur til Sverige. Lagsmedlem Åse Hermundstad Sanner har vore primus motor i tilskipinga av Nynorsk motivasjonsdag.

Informasjonsarbeid
Det er laga ein brosjyre som presenterer laget. Nettsidene våre, baerummaallag.com, er omvølte og har fått ny design. Laget har også ei facebook-side. Gjennom desse kanalane blir det informert om aktiviteten i laget. I tillegg har styret vedteke å jamleg sende ut nyhendebrev på e-post til medlemmene om aktuelle saker.
Informasjon om lagsmøte blir sendt ut til med e-post til alle lagsmedlemmene før kvart nytt arrangement. Dei opne møta blir og annonserte i nyhendebrev frå Bekkestua bibliotek og på plakatar på biblioteket. Informasjon om lagsmøte blir også spreidd på dei private facebook-sidene til styremedlemmene.

Medlemsverving
Bærum Mållag er mellom dei fremste lokallaga i Noregs Mållag når det gjeld medlemsverving. Medlemstalet har auka med 26 i årsmeldingsperioden og er no oppe i 118. Målsettinga om å nå 100 medlemmer er såleis nådd.
Dei informasjonskanalane som er arbeidde fram, har letta vervearbeidet. Dei opne lagsmøta har også gjort det mogleg å komme i kontakt med potensielle nye medlemmer.
NM sender jamleg rapportar om stoda i dei einskilde laga, og det er til kveik for vervinga. Men først og fremst har det vist seg at det er lett å få folk til å melde seg inn i laget når ein har noko å tilby medlemmene, slik som teaterturen til Sverige.

Fråsegn om framlegg til nye læreplanar i norsk
Utdanningsdirektoratet sende i 2019 ut framlegg til nye læreplanar i norsk for grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Styret arbeidde ut ei kritisk høyringsfråsegn som vart sendt inn.
Styret peika på at det må vera like kompetansemål og vurderingskrav i hovud- og sidemål. Ved å endre vurderingsordningane svekkjer læreplanen statusen til sidemålsopplæringa, og i praksis nynorsk. Vidare peika vi på at framlegget ikkje tok omsyn til at det av samfunnsmessige årsaker er ein asymmetri mellom bokmål og nynorsk. Elevar med nynorsk som hovudmål har større behov språkleg oppfølging og støtte enn bokmålselevar når det gjeld hovudmålet. Om ikkje læreplanen tek omsyn til dette, vil den leggje opp til språkbyte. Sameleis meinte vi at læreplanen må ta omsyn til at bokmålselevar har særlege behov for sidemålsopplæring.
Framlegget til læreplan har eksplisitt formulert at det ikkje treng vere vurdering av skriftleg sidemål på 8. trinn, trass i at læreplanen har kompetansemål i sidemål frå etter 4. trinn Styret peika på at det svært uheldig at progresjonen i sidemålsopplæringa gjer eit opphald på 8. trinn, for sidan å takast opp att i 9. klasse.
I framlegget var kompetansekrava så få og så overordna at det set store krav til skolane og lærarane når det gjeld å forme om læreplanen til gode undervisningsopplegg. Dette meinte vi kan freiste til å tone ned eller neglisjere emne der læraren kjenner seg usikker eller der det er motivasjonsproblem. Saman med dei svekka vurderingskrava til sidemål, vil det kunne gå ut over nynorskundervisninga i bokmålsområde.
I tillegg til alt dette bar framlegget i seg ei uroande svekking av djupnelæringa i norsk språk og språksituasjonen i Noreg, og det utydeleggjer sambandet mellom språkhistoria og dei to norske skriftspråka i dag

Nynorsk motivasjonsdag
Åse Hermundstad Sanner i Bærum Mållag har vore sentral i arbeidet med nynorsk motivasjonsdag, som i 2019 vart skipa til på Det Norske Teatret 16. oktober. Motivasjonsdagen vart arrangert av Bærum Mållag saman med Fylkesmållaget Vikværingen, Noregs Lærarmållag og Oslo Mållag og med Utdanningsetaten i Oslo kommune som medarrangør. Noregs Mållag og Bondeungdomslaget i Oslo gav økonomisk støtte.
Formålet med nynorsk motivasjonsdag er å gje lærarar inspirasjon og kunnskap som gjer dei til betre undervisarar i nynorsk. Denne gongen var målgruppa lærarar på mellomsteget og ungdomssteget i grunnskulen. Dagen vart ein stor suksess med 80 deltakande lærarar. I tillegg deltok representantar frå forlag, mållag og Utdanningsetaten i Oslo, slik at det totale deltakartalet var om lag 100.
Det er klare ønske om å halde fram med dette arrangementet både frå Det Norske Teatret, mållaga, deltakarane, forlaga og Utdanningsetaten.

Lagsaktiviteten
Gjennom vår- og haustsemestera 2019 har laget skipa til 6 opne møte som alle har hatt godt oppmøte. I tillegg er det arrangert ein teatertur til Västanå teater i Sunne.

Opne møte på Bekkestua bibliotek
Desse arrangementa er gjennomførte i samarbeid med Bekkestua bibliotek, som står for lokale og hjelper til med informasjonen. På møta blir det servert kaffi og kaker. Inngangspengane er sette slik at dei skal dekkje kostnadene til honorar for dei som står på programmet, til vanleg 50 kr.

Kva skal vi med målrørsla? 7.02.19.
Mållagsleiar Magne Aasbrenn tala om framtida til den norske målrørsla og kva for utfordringar ein vil møta i åra som kjem.

Må vi finna oss i at kino blir til sjino? 5.03.19
Professor emeritus Arne Torp og NRK-medarbeidar/nyhendeanker Ingvild Bryn tala om utviklingsdrag i norsk tale. Meir enn 100 møtte .

Kor går Tyskland? 9.04.19
100 år etter at Weimar-republikken vart oppretta og 80 år etter at andre verdskrigen tok til, strevar Tyskland framleis med å finne plassen sin i Europa. På 9. april stilte vi spørsmålet: Kor går Tyskland? Opning ved Tysklands ambassadør til Noreg, Alfred Grannas. Foredrag ved Astrid Sverresdotter Dypvik, historikar, journalist og forfattar. Kommentar ved styreleiar for Willy Brandt stiftinga, stortingsrepresentant Sverre Myrli.

Den største norske dramatikaren sidan Ibsen, 26.09.19
Møte om dramatikken til Jon Fosse og eit møte med lyrikken hans. Lise Fjeldstad framførte utvalde dikt. Sjefdramaturg Carl Morten Amundsen ved Det Norske Teatret tala om Jon Fosses veg inn på teaterscena og om hans metode som dramatikar.

Havet skapte land og rike, 23. 10.19
Dei norske havområda er seks gonger så store som landarealet. Journalist og forfattar Per Anders Todal tok oss med på ei reise til det usynlege Noreg. Kvar del av havet har si eiga historie, og kvart havområde har vore med på å forme vilkåra for menneskelivet i Noreg. Etter foredraget var det diskusjon leia av Halvor Tjønn.

Jul der ingen skulle tru at nokon kunne bu, 28.11.19
Journalist og forfattar Oddgeir Bruaset fortalte korleis folk på avsidesliggjande stader har feira - og framleis feirar - jul. Han tok oss med til julehøgtid høgt til fjells, ytst i havgapet og inst i tronge fjordarmar.

Teatertur til Västanå teater, Sunne i Värmland
Som eit ledd i Jon Fosse-jubileet arrangerte laget ein teatertur 7.-8. september til Sunne, der Västanå teater sette opp Jon Fosses Edda. Regissøren, Leif Stinnerbom, orientererte om framsyninga. 31 personar deltok.

Økonomi
Økonomien i laget er god. Vi viser til den utsende rekneskapen. Jamt over klarer vi å få dei opne møta til å gå i balanse eller med eit lite overskot.

Utsiktene framover
Laget er inne i ein fin driv med aukande medlemstal, jamt høg aktivitet og god oppslutnad på lagsmøta. Talet på betalande medlemmer var ved årsskiftet 118. Dette gjev rett på 3 utsendingar til landsmøtet i Noregs Mållag, medan vi før har hatt to.
Styret for laget meiner at det er ei god oppskrift for det vidare arbeidet å skipe til to eller tre opne møte i semesteret, der vi tek opp spørsmål knytte til språk, kultur og litteratur, men òg nokre gonger meir kontroversielle politiske emne som kan ha samanheng med språk og kultur.